lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Jakie są rodzaje ubezpieczenia OC firmy? | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Jakie są rodzaje ubezpieczenia OC firmy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie jest potrzebne tylko na co dzień w życiu prywatnym, ale również firmom, które w wyniku swojej działalności mogą wyrządzić szkodę osobie trzeciej.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe tylko dla części zawodów, dlatego nie wszystkie przedsiębiorstwa postanawiają w nie zainwestować – tymczasem tracą finansową ochronę na wypadek wyrządzania komuś szkody. Wariant podstawowy obejmuje ubezpieczeniem odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, gdy wyrządzi on komuś szkodę osobową lub rzeczową w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia (np. obiektu sportowego), do której naprawienia jest zobowiązany prawnie. Istnieje również szereg umów dodatkowych, które mogą poszerzyć zakres ochrony. Jakie możliwości ubezpieczenia swojej firmy ma pracodawca? Przedstawiamy kilka ciekawych wariantów polis dla firm.

OC za produkt

Jeżeli na rynek zostanie wprowadzony przez ubezpieczonego odpłatny produkt, który w wyniku użytkowania wyrządzi osobie trzeciej lub jej mieniu szkodę, ubezpieczyciel pokryje koszty odszkodowania. Przez produkt rozumie się nową rzecz ruchomą, która została wprowadzona do obrotu, w tym również usługi.

OC pracodawcy

Obejmuje ubezpieczeniem szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy.

OC za szkody w nieruchomościach, które są użytkowane przez ubezpieczonego na podstawie umów

Jeżeli ubezpieczony korzysta z nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego, który nie przenosi prawa własności, a powstała w danej nieruchomości szkoda osobowa lub rzeczowa osoby trzeciej, ubezpieczyciel wypłaci jej odszkodowanie.

Jesteś właścicielem hotelu? Kup odpowiednie OC

Właścicielom hoteli lub podobnych zakładów dedykowana jest dodatkowa klauzula ubezpieczenia OC, która obejmuje ochroną finansową szkody wyrządzone gościom hotelowym. Działalność hotelarska obejmuje prowadzenie:

 • hotelu,

 • motelu,

 • zajazdu,

 • pensjonatu,

 • domu wczasowego,

 • ośrodka wypoczynkowego,

 • sanatorium,

 • gospodarstwa agroturystycznego.

Właściciele takich obiektów powinni zainwestować w dodatkową umowę ubezpieczenia, ponieważ może nie obejmować ich wariant podstawowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności OC dla firm może jeszcze dotyczyć:

 • parkingów strzeżonych,

 • ruchu pojazdów, które nie podlegają obowiązkowemu OC,

 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,

 • szkód wykonanych przez podwykonawców,

 • szkód spowodowanych awarią urządzeń wodnokanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania,

 • mienia przechowywanego,

 • szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym,

 • szkód mienia, które zostało poddane obróbce, czyszczeniu lub naprawie

 • szkód w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych,

 • i innych.

Dzięki dodatkowej klauzuli ochronę ubezpieczeniową można rozciągnąć również poza terytorium Polski, jednak mimo wszystko ochrona ubezpieczeniowa może nie obejmować szkód na terenie USA, Kanady, Australii i innych, które są zapisane w wyłączeniach odpowiedzialności.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz