lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Partner Przedsiębiorcy Aviva – ubezpieczenie dla małych i średnich firm | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 71 736 75 55

Partner Przedsiębiorcy Aviva – ubezpieczenie dla małych i średnich firm

Oferta „Partner Przedsiębiorcy” Avivy jest dedykowana właścicielom małych i średnich firm. Przedsiębiorcy dowolnie mogą kształtować najlepszy dla swojej firmy zakres ochrony, korzystając z elastyczności oferty dzięki możliwości zawarcia licznych umów dodatkowych. Co może zawierać pakiet „Partner Przedsiębiorcy”, aby stanowił jak najbardziej kompleksową ochronę?

Do kogo jest skierowana oferta Avivy?

Ubezpieczający może zgłosić do ubezpieczenia „Partner Przedsiębiorcy” wartość mienia, które nie przekracza 10 milionów złotych w przypadku ubezpieczenia na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych na jedno miejsce ubezpieczenia i 20 milionów złotych na kilka miejsc.

Jaki może być zakres ochrony ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Avivy dla małych i średnich firm może zawierać:

 • ubezpieczenie na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych;
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju;
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:

 • obejmuje ochroną budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, gotówkę, rzeczy prywatne pracowników, ruchomości osób trzecich;
 • ochrona finansowa działa na wypadek takich zdarzeń losowych jak pożar, deszcz nawalny, lawina, zapadanie się ziemi, silny wiatr i innych, które są wymienione szczegółowo w OWU;
 • w OWU przeczytasz, jak ustala się sumę ubezpieczenia dla poszczególnych nieruchomości oraz środków obrotowych.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju:

 • ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte maszyny, urządzenia, wyposażenia, środki obrotowe, gotówka, ruchomości osób trzecich na wypadek szkód, które są bezpośrednim skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju;
 • w przypadku kradzieży z włamaniem towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
 • ubezpieczyciel może wymagać standardowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które dokładnie opisane znajdziesz w OWU.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

 • ochroną może zostać objęty zarówno sprzęt elektroniczny stacjonarny, jak i przenośny, dane informatyczne oraz koszty odtworzenia danych;
 • przy ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego obowiązuje franszyzna redukcyjna, czyli udział własny przedsiębiorcy w odszkodowaniu, jeśli sprzęt uległ uszkodzeniu lub kradzieży poza miejscem ubezpieczenia;
 • jeśli sprzęt przenośny jest przechowywany w samochodzie, wymagane są odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia, których ubezpieczony musi dopilnować;
 • w przypadku ubezpieczenia danych ubezpieczony jest zobowiązany do wykonywania kopii zapasowych i zapisów archiwalnych nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

Ubezpieczenie OC deliktowej:

 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, który prowadzi działalność gospodarczą lub jest właścicielem mienia, a w związku z tym jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania osobie trzeciej, która poniesie szkodę osobową lub rzeczową;
 • ochrona obejmuje pozaumowną (deliktową) odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, czyli odpowiedzialność za czyn niedozwolony, za który ubezpieczony jest odpowiedzialny, ale niewinny;
 • Aviva nie oferuje w tej opcji ubezpieczeniowej ochrony odpowiedzialności kontraktowej, czyli za szkody wykonane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • ochrona Avivy nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody, które powinny być objęte ochroną w ramach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – np. niektórych zawodów lub ubezpieczeń komunikacyjnych.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz