lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Pracownicze Programy Emerytalne – PPE | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Pracownicze Programy Emerytalne – PPE

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) można najprościej ująć jako zbiór umów, które stanowią dodatkową dobrowolną formę oszczędzania w ramach tzw. III filaru, czyli z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. Jak wskazuje nazwa program oferowany jest przez pracodawcę pracownikom, którzy nie ukończyli 70. roku życia i są zatrudnieni w przedsiębiorstwie co najmniej od 3 miesięcy.

Zgodnie z ustawą z ofertą PPE może wystąpić wyłącznie przedsiębiorca, który nie zalega ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego i ZUS. Program ma charakter umowy między pracodawcą a reprezentacją pracowników. Następnie zawierana jest umowa z podmiotem zarządzającym środkami, a powstały w ten sposób PPE należy zarejestrować w KNF.
Pracowniczy Program Emerytalny funkcjonujący w firmie może mieć różne formy. Ustawodawca dopuszcza założenie funduszu inwestycyjnego, polisy ubezpieczeniowej, pracowniczego funduszu emerytalnego lub zarządzania zagranicznego powierzonymi środkami.

Wpłaty gromadzone w ramach PPE zwolnione są z obciążeń związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne, natomiast zyski z inwestycji oraz wypłata środków zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki wynoszący 19 proc.).

Składkę obligatoryjną w wysokości do 7 proc. wynagrodzenia pracownika finansuje pracodawca. Można ją powiększyć o dobrowolną, uregulowaną w umowie danego programu wpłatę, pokrywaną przez pracownika, ale suma dobrowolnych wpłat nie może przekroczyć w ciągu roku trzykrotności sumy odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE.

Zgromadzony w ramach PPE kapitał jest (w odpowiedniej części) własnością uczestnika i mogą zostać wypłacone:

  • automatycznie po ukończeniu przez niego 70. roku życia;
  • na jego wniosek po osiągnięciu 60. roku życia bądź po ukończeniu 55 lat, ale pod warunkiem uzyskania decyzji o przyznaniu emerytury;
  • na wniosek osoby uprawnionej, jeśli uczestnik zmarł.

Zgromadzone w ramach PPE środki mogą także zostać przeniesione do innego programu bądź do IKE. Wypłata transferowa odbywa się na wniosek uczestnika lub osoby uprawnionej.

W sytuacji, gdy program zostanie zlikwidowany zgromadzone środki zwracane są uczestnikowi, jednak z potrąceniem 19 proc. podatku od zysków kapitałowych oraz 30 proc., przekazanych następnie na należące do danego uczestnika konto emerytalne w ZUS.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz