lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody. Przed jej skutkami chronić może polisa odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC dla firmy, podobnie jak inne tego rodzaju produkty ubezpieczeniowe obejmują ochroną finansową zarówno skutki szkód na osobie, jak i w mieniu. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy nie jest obowiązkowe, niemniej z uwagi na jego liczne zalety warto rozważyć zawarcie takiej umowy.

W jakiej sytuacji może okazać się przydatne? Przykładowo wówczas, gdy awaria należącego do przedsiębiorstwa urządzenia zniszczy rzecz należącą do klienta, albo gdy woda z pękniętej rury zaleje powierzony do naprawy sprzęt, bądź gdy klient, korzystając z usług firmy poślizgnie się na mokrej podłodze i złamie nogę. To tylko jedne z nielicznych przykładów zdarzeń, do jakich dojść może podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
Ryzyka, które należy uwzględnić w polisie powinny odpowiadać prowadzonej działalności. Ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi wynikającymi ze zdarzeń, do jakich doszło na terenie i z winy firmy może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe. Przedsiębiorca może więc zawrzeć następujące polisy:

  • OC pracodawcy, które przenosi na ubezpieczyciela finansową odpowiedzialność za skutki wypadków, jakich pracownik doznał przy pracy. OC za produkt pozwala przedsiębiorcy nie martwić się o finansowe skutki wyrządzone osobom trzecim w związku z wprowadzeniem do sprzedaży wadliwego produktu;
  • OC podwykonawców obejmuje ochroną finansową skutki szkód, jakie wyrządzą podwykonawcy przedsiębiorcy zatrudnieni do wykonania powierzonych prac, usług bądź innych czynności;
  • OC wzajemne może okazać się przydatne wspólnikom, którzy prowadzą firmę, ponieważ przenosi na ubezpieczyciela odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone osobom objętym ochroną na podstawie jednej polisy, a więc przykładowo wspomnianym wspólnikom;
  • OC za szkody w przedmiotach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą obejmuje ochroną skutki szkód wyrządzonych przez przedsiębiorce w mieniu, które w związku z prowadzoną działalnością przyjął przykładowo do dalszej odsprzedaży (komis) lub naprawy;
  • OC za szkody w środowisku wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • OC za szkody wyrządzone na skutek niewykonania lub wadliwego, nienależytego wykonania prac bądź usług.

Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorca powinien zaznajomić się z OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia), choćby dlatego, że w tym dokumencie znajdzie zapisy dotyczące zasad ostrożności, jakich zobowiązany jest przestrzegać, by polisa była skuteczna, jeśli konieczna będzie wypłata świadczenia.

W OWU znajduje się także wykaz sytuacji za skutki których ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności finansowej. Przedsiębiorca powinien mieć również świadomość, że żadne towarzystwo nie weźmie odpowiedzialności finansowej za złe zarządzanie firmą i wynikające z niego straty.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz