lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenia dla małych i średnich firm w Warcie | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenia dla małych i średnich firm w Warcie

W Warcie zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy mogą znaleźć zabezpieczenie finansowe dla siebie na wypadek rozmaitych zdarzeń losowych. Na stronie internetowej Warty jest dostępny konfigurator ubezpieczeń dla małych i średnich firm. Użytkownik do wyboru ma sześć branż: handel, produkcja, usługi, transport, budownictwo, rolnictwo.

Właściciel firmy powinien przejrzeć wszystkie branże, w jakich działa jego firma, oraz zaznaczyć te warianty ochrony ubezpieczeniowej, które dotyczą go bezpośrednio. Następnie powinien wydrukować podsumowanie jego wyborów i umówić się z agentem ubezpieczeniowym, którego zadaniem będzie dopasowanie korzystnej oferty dla przedsiębiorcy.

Opcje ubezpieczenia mienia:

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • dewastacja i graffiti,
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia,
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,
 • przenośny sprzęt elektroniczny,
 • pękanie wskutek mrozu,
 • rozmrożenie,
 • targi i wystawy,
 • terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy,
 • oraz inne.

Opcje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • OC deliktowa i kontraktowa – pierwsza odpowiedzialność jest związana z czynem niedozwolonym – działaniem, które spowoduje u kogoś szkodę, lecz to działanie było wynikiem przypadku, nieuwagi; jeżeli jesteś właścicielem basenu, a ktoś poślizgnie się w szatni i złamie sobie nogę, ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej; natomiast odpowiedzialność cywilna kontraktowa jest związana z nienależytym lub niewykonanym zadaniem – takie ubezpieczenie powinni mieć np. właściciele firm budowlano-remontowych. W przypadku braku wywiązania się z zadania, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie zleceniodawcy;
 • OC pracodawcy – ubezpieczyciel wypłaci z tego tytułu odszkodowanie pracownikom, którzy doznali szkód podczas wykonywania pracy;
 • OC za szkody w środowisku – jeżeli przedsiębiorca jest właścicielem mienia, które może zanieczyścić środowisko, to właśnie jemu dedykowane jest ubezpieczenie;
 • OC najemcy – obejmuje ochroną szkody wyrządzone w wynajmowanej nieruchomości lub uszkodzenie wynajmowanej ruchomości;
 • OC za wypadki powstałe poza granicami RP – ubezpieczenie dedykowane firmom, które wykonują usługi budowlane za granicą.

Oczywiście to nie wszystkie możliwości rozszerzenia podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy. Jak zostało wspomniane wcześniej, właściciel firmy powinien dobrać ubezpieczenie adekwatne do branży, w jakiej działa.

Jakie inne zabezpieczenia finansowe może wybrać właściciel firmy?

Warta oferuje gwarancje finansowe dla beneficjentów, które minimalizują ryzyko utraty pieniędzy, włożonych w kontrakty oraz inne zobowiązania, z których może nie wywiązać się druga strona. Dostępne są takie gwarancje jak:

 • przetargowa – zabezpieczenie wadium, które jest wymagane przez organizatora przetargu od firm, które biorą w tym przetargu udział;
 • należytego wykonania – zabezpieczenie finansowe dla beneficjenta na wypadek, gdyby zleceniobiorca nie wywiązał się z zadania;
 • zwrotu zaliczki;
 • usunięcia wad;
 • kaucyjna – zabezpieczenie wymagane przez wynajmującego od najemcy z tytułu umowy najmu. Gwarancja składana jest za kaucję, która zabezpiecza ewentualne roszczenia wynajmującego. Ta gwarancja oznacza dla wynajmującego zwrot kosztów w przypadku, gdy najemca zwleka z wypłatą czynszu, uszkodził wynajmowaną nieruchomość, itp.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przeznaczony pakiet ubezpieczeń Warta Ekstrabiznes Plus, który daje ubezpieczającemu się możliwość wyboru spośród czterech rodzajów ubezpieczeń mienia oraz dwóch rodzajów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Zakres ochrony ubezpieczenia firmy może ulec dowolnemu rozszerzeniu. W przypadku polisy dla mienia dostępne jest dodatkowe 27 klauzul, a w przypadku ubezpieczenia OC – 9 dodatkowych możliwości rozszerzenia ochrony.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz