lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenia OC dla firm w Allianz | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenia OC dla firm w Allianz

Wśród ubezpieczeń dla firm Allianz znajduje się możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm – dostępnych jest kilka wariantów takiej polisy OC:

 • działalności gospodarczej i posiadanego mienia,
 • członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych,
 • działalności organizatora i pośrednika turystyki,
 • przewoźnika drogowego,
 • spedytora,
 • zawodowe obowiązkowe.

Nie tylko komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe – część profesji powinna mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ponieważ wykonywanie ich zawodu wiąże się z zwiększonym ryzykiem wystąpienia u osoby trzeciej szkody osobowej i rzeczowej oraz z zwiększoną odpowiedzialnością za swoją działalność. Warunki tej polisy są określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów. Allianz Polska oferuje ubezpieczenie OC zawodowej m.in.:

 • zarządcom nieruchomości,
 • badaczom,
 • brokerom,
 • detektywom,
 • komornikom sądowym,
 • notariuszom,
 • radcom prawnym,
 • pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia
Jakie korzyści wynikają z posiadania tego ubezpieczenia dla właściciela firmy?
Zakres ubezpieczenia, proponowanego przez Allianz Polska, jest szeroki i może być rozszerzony przez dołączenie do podstawowej umowy dodatkowych klauzul.
Allianz Polska pokrywa nie tylko koszty naprawy szkody, ale również utracone korzyści, które mogłyby zostać osiągnięte, gdyby nie wystąpienie szkody osobowej lub rzeczowej.
Minimalna suma gwarancyjna to 100 tysięcy złotych, więc można się ubezpieczyć na bardzo wysokie sumy.

Ubezpieczenie dla organizatorów i pośredników turystyki

Allianz zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów i pośredników turystyki zobowiązuje się do:

 • sprowadzenia do kraju klientów danego organizatora wycieczki, w sytuacji, w której on nie zapewnia tego powrotu mimo zobowiązania;
 • zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, kiedy nie zostanie wykonane zobowiązania umowne przez organizatora lub pośrednika turystyki.

Allianz wypłaci odszkodowanie poszkodowanej osobie w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia od zdarzeniu i złożenia poprawnych dokumentów, które uzasadniają roszczenia poszkodowanego.

Zwykle zawiera się umowę ubezpieczenia na okres jednego roku, ale może ona zostać dostosowana do czasu realizacji jednego kontraktu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w transporcie drogowym

Allianz zapewnia ochronę finansową odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym, międzynarodowym – jeśli w trakcie przewozu nastąpi utrata przesyłki, jej uszkodzenie bądź ubytek, Allianz wypłaci odszkodowanie za szkody. Osoba, która dokonuje przewozu, powinna posiadać zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz licencję, koncesję lub zezwolenie. Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, który jest zgodny z ustawą Prawo Przewozowe. Ochrona finansowa obowiązuje również na wypadek opóźnień w dostawie przesyłki. Informacje o wszelkich rozliczeniach między obiema stronami oraz zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności każdy zainteresowany znajdzie w OWU na stronie internetowej Allianz.

Ubezpieczenie OC firmy spedycyjnej i logistycznej

Ubezpieczenie OC spedytora jest dedykowane firmom spedycyjnym i logistycznym, które w swojej działalności gospodarczej wykonują czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, którzy przekazali swoje mienie spedytorowi w celu zorganizowania wysyłki i odbioru przekazanego mienia.

Allianz chroni finansowo spedytorów na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Ochrona może być udzielona zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.

Allianz pokrywa w granicach sum gwarancyjnych:

 • udokumentowane koszty, które wynikły z zastosowania środków w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli tylko te środki były prawidłowe, nawet jeżeli nie przyniosły pożądanych skutków;
 • koszty powołania rzeczoznawców, którzy mają ustalić okoliczności lub rozmiary szkody.

Ile wynosi suma gwarancyjna?

Allianz ustala sumę gwarancyjną na każde zdarzenie, ale może zostać udzielona również osobna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz