lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenie mienia firmy | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenie mienia firmy

Mienie firmy jest tak samo narażone na uszkodzenie lub utratę, jak to, które należy do osób prywatnych. Co więcej budynki, urządzenia czy maszyny służą do generowania dochodów, a więc ich użytkowanie przekłada się bezpośrednio na zyski przedsiębiorstwa. W razie kradzieży sprzętu biurowego firma będzie zarówno zmuszona do przerwy w działalności, jak i stanie przed koniecznością wyasygnowania niemałej kwoty na odtworzenie posiadanego sprzętu, który pozwoli na kontynuowanie pracy.

Od takich sytuacji można, a nawet trzeba się ubezpieczyć. Ubezpieczenie mienia firmy świadczy o przewidywalności jej menedżerów i umiejętności zarządzania ryzykiem. Polisa dla firmy pozwala w razie wystąpienia szkody pokryć jej finansowe konsekwencje. Co więcej ubezpieczenie firmy stanowi skuteczną ochronę jej aktywów i płynności finansowej.
Jakkolwiek rzadko kwestionowana jest konieczność ubezpieczenia majątku firmy, to jednak nierzadko ograniczany jest zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Polisa dla firmy może obejmować ochroną: budynki (mury, elementy stałe, instalacje), inne obiekty budowlane, nakłady inwestycyjne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i elektroniczny, wyposażenie biur, maszyny i urządzenia, pojazdy, środki obrotowe, wartości pieniężne, a także mienie pracowników. Ubezpieczenie mienia firmy można uzupełnić o ubezpieczenie przedsiębiorstwa od utraty zysku.

Ubezpieczenia firm obejmują także mienie, które nie stanowi własności ubezpieczonego, ale jest przez niego użytkowane w oparciu o umowę najmu, dzierżawy, użyczenia bądź jakiejkolwiek innej. Wynajmując pomieszczenia warto objąć ubezpieczeniem nakłady inwestycyjne poniesione na adaptację wnętrz. W razie wystąpienia szkody najemca nie otrzyma odszkodowania za zniszczoną podłogę, którą położył, wyłożone drogim kamieniem ściany itd.

Ubezpieczenie dla firm może chronić również mienie należące do pracowników, a znajdujące się w miejscu pracy.

Najpopularniejsze ubezpieczenia dla firm chronią mienie przed skutkami tzw. „ryzyka ogniowego”. Oznacza to, że przedsiębiorca może liczyć na wypłatę świadczenia, jeśli poniesie straty w mieniu w efekcie wystąpienia pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu czy upadku statku powietrznego. To podstawowy zakres ubezpieczenia, który może jednak okazać się niewystarczający.

Dlatego warto poszerzyć ubezpieczenie dla firm o takie ryzyka jak pośrednie uderzenie pioruna, huragan, zalanie, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, szkody będące następstwem awarii sieci wodociągowych, uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczony budynek lub budowlę.

Ryzykiem, od którego ubezpieczyć można firmę jest kradzież z włamaniem i rabunek. Przy czym warto poszerzyć polisę o ryzyko wandalizmu. Definicja kradzieży z włamaniem stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe obejmuje bowiem takie zaginięcie mienia, które nastąpiło w ściśle określonych okolicznościach.

Włamanie musi nastąpić na skutek użycia narzędzia, a rabunek oznacza użycie siły. Jeśli więc zostanie skradzione mienie firmy, ale nie będzie można stwierdzić okoliczności, bądź nie będą one odpowiadały tym, jakie przewiduje ubezpieczyciel, wówczas polisa okaże się nieskuteczna. Podobne obostrzenia dotyczą niezbędnych zabezpieczeń – zamków, kłódek, drzwi, dostępności kluczy itd. Warto się z nimi zapoznać przed zawarciem polisy, inaczej może nas spotkać rozczarowanie, gdy zgłosimy szkodę, a ubezpieczyciel nie uzna roszczenia i odmówi wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenia dla firm obejmują ochroną także specjalistyczny sprzęt, maszyny i urządzenia. Polisa gwarantuje likwidację szkód związanych zarówno z utratą tego mienia, jak i z jego uszkodzeniem bądź zniszczeniem na skutek nieprzewidzianego zdarzenia. Oczywiście, tu również obowiązują wyłączenia, wyszczególnione w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi koniecznie przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać.

Suma ubezpieczenia w polisie chroniącej mienie firmy powinna zostać określona według wartości odtworzeniowej.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz