lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Gwarancja ubezpieczeniowa | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu określana też jako ubezpieczenie kontraktu to powszechnie stosowane zabezpieczenie roszczeń inwestora wobec wykonawcy.

Jest ono przydatne w przypadkach, gdy wykonawca:

  • wykona zlecenie nienależycie;
  • mimo zobligowania do zapłacenia kar umownych nie wywiąże się ze zobowiązań;
  • nie wykona zlecenia wynikającego z umowy;
  • rozwiąże umowę ze swojej winy.

Ubezpieczenie kontraktu obowiązuje do dnia zawarcia umowy bądź od terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia i trwa do jego zakończenia. Wysokość gwarancji wynosi zwyczajowo 20% wartości kontraktu. Wysokość składki kalkuluje się w oparciu o sumę gwarancyjną oraz okres obowiązywania gwarancji.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają zabezpieczenia udzielanej gwarancji. Minimalne obejmuje weksel własny bądź „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi. Weksel wystawiany jest przez zleceniodawcę.

Niekiedy ubezpieczyciel wymaga innych zabezpieczeń roszczeń zwrotnych. Takimi zabezpieczeniami mogą być:

  • poręczenie osoby (osób) fizycznej lub prawnej;
  • hipoteka;
  • zastaw rejestrowy;
  • przelanie wierzytelności;
  • przywłaszczenie na zabezpieczenie;
  • zastaw na prawach.

Możliwe jest podpisanie z ubezpieczycielem umowy na każdą pojedynczą gwarancję, co oznacza, że każdy kontrakt można ubezpieczyć osobno. Niemniej wygodnym rozwiązaniem jest zawarcie tzw. umowy generalnej przewidującej limit aktywnych w jednym czasie gwarancji wykonania. W ramach takiego limitu towarzystwo wystawia inwestorowi stosowne gwarancje. Umowę generalną podpisuje się zazwyczaj na 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że wypłacenie gwarancji beneficjentowi jest równoznaczne z powstaniem roszczenia towarzystwa w stosunku do oferenta o zwrot wypłaconych w ramach gwarancji kwot.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu to korzystne rozwiązanie zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy oraz podwykonawców kontraktów. Co więcej gwarancja ubezpieczeniowa zwiększa wiarygodność wykonawcy jako biznesowego partnera.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz