lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenie NNW pracowników firmy | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenie NNW pracowników firmy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie dotyczy tylko oferty dla klientów indywidualnych. Może je, dla swoich pracowników, zawrzeć również firma. Ma ono charakter polisy grupowej. Ubezpieczyciel najczęściej określa procentowo minimalną ilość osób objętych ubezpieczeniem. Z praktyki wynika jednak, że można zawrzeć umowę ubezpieczenia już dla 5 pracowników.

Oferty towarzystw są w tym zakresie są bardzo różne, można także modyfikować polisę uzupełniając ją o dodatkowe świadczenia lub ryzyka.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje takie ryzyka jak uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które wpływają na powstanie stałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. Również członkom rodzin ubezpieczonych pracowników przysługuje wypłata świadczenia jeśli dojdzie do śmierci ubezpieczonego.
Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia w polisie NNW pracowników firmy ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, do których dojdzie zarówno na terenie RP, jak i za granicą. Może się jednak zdarzyć, że świadczenie wypłacone zostanie wyłącznie za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie Polski.

Zakres ochrony w umowie ubezpieczenia NNW pracowników firmy obejmuje takie ryzyka jak:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • śmierć ubezpieczonego;
 • śmierć współubezpieczonych (małżonka, dziecka).

Świadczenie może zostać wypłacone także z tytułu:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • świadczenia za uszczerbek na zdrowiu spowodowany: zawałem serca, udarem mózgu, paraliżem,
 • zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku,
 • zasiłku za pobyt w szpitalu,
 • zwrotu kosztów zawodowego przeszkolenia inwalidów,
 • świadczenia za urodzenie się ubezpieczonemu dziecka (warto sprawdzić karencję),
 • świadczenia progresywnego, które odpowiada trwałemu uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • zwrotu kosztów koniecznych operacji i zabiegów chirurgii plastycznej,
 • zwrotu kosztów ratownictwa.

Istotną kwestią przy zawieraniu umowy ubezpieczenia NNW pracowników firmy jest czasowa ochrona ubezpieczonych. Można zdecydować się na całodobową lub w ograniczonym zakresie, przykładowo tylko w godzinach pracy.

Równie ważny jest okres trwania ubezpieczenia NNW pracowników firmy. Na ogół umowę zawiera się na rok, niemniej towarzystwa proponują możliwość podpisania polisy na czas nieokreślony bądź krótszy niż rok.

Podpisując umowę ubezpieczenia NNW pracowników firmy warto wziąć pod uwagę wystarczająco wysoką sumę ubezpieczenia, ponieważ im wyższa kwota gwarancyjna, tym wyższe świadczenie wypłacone poszkodowanemu pracownikowi. Towarzystwa często określają maksymalną sumę ubezpieczenia. Można przyjąć, że szacunkowo kwoty gwarancyjne oferowane przez towarzystwa wahają się w przedziale od 2 tys. zł do 200 tys. zł.

Ubezpieczyciele stosują w ubezpieczeniach NNW pracowników firm zarówno zniżki, jak i zwyżki. Na rabaty liczyć można, jeśli firma może wykazać dotychczas bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, także jeśli ubezpieczana grupa osób będzie wystarczająco liczna. Ze zwyżką natomiast należy liczyć się, jeśli polisa obejmować będzie także osoby powyżej 65. roku życia.

Wyłączenia w ubezpieczeniach NNW pracowników firm są podobne w ofercie poszczególnych ubezpieczycieli i obejmują następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych, a także zdarzenia:

 • powstałe na skutek umyślnego działania ubezpieczonego lub uprawnionego do otrzymania świadczenia;
 • do których doszło na skutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • powstałe wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego;
 • do których doszło wskutek udziału ubezpieczonego w bójkach;
 • powstałe wskutek kierowania pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu;
 • powstałe wskutek użycia przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • powstałe wskutek uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi (chyba że leczenie dotyczyło bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku);
 • powstałe wskutek wyczynowego uprawiania przez ubezpieczonego zarejestrowanego w związku sportowym lub klubie sportowym wszystkich dyscyplin sportu;
 • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału w zamieszkach, w marszach protestacyjnych i wiecach etc.;
 • powstałe wskutek skażenia jądrowego.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz