lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenia korporacyjne Avivy | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenia korporacyjne Avivy

Ubezpieczenia korporacyjne Avivy skierowane są do zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, przewozowych, banków i instytucji finansowych, firm usługowych i budowlanych, właścicieli i zarządców nieruchomości, podmiotów gospodarczych.

Ubezpieczenie mienia dla dużych firm

Mienie można ubezpieczyć na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych lub na wypadek wszystkich ryzyk. Co może zostać przedmiotem ubezpieczenia? Budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady adaptacyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe, nieruchomości osób trzecich oraz inne, wymienione w OWU, podobnie jak precyzyjna lista zdarzeń losowych, w przypadku których zostanie wypłacone odszkodowanie. Przedsiębiorca może ubezpieczyć swoje mienie również na wypadek kradzieży z włamaniem oraz maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, szyby i inne przedmioty szklane.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla korporacji

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia przez ubezpieczonych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe lub szkody rzeczowe osoby trzeciej, czyli śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie rzeczy, a nawet utracone korzyści, które odniosłaby osoba trzecia, gdyby nie wyrządzono jej szkody.

Jakie dokładnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zakupić w Avivie dla korporacji?

 • OC za szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których to nieruchomości korzystały osoby ubezpieczone;
 • OC za szkody, które powstały w wyniku prac budowlano-remontowych;
 • OC za szkody w urządzeniach i podziemnych instalacjach;
 • OC za szkody, które wyrządziły pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC komunikacyjnemu.

W klazulach dodatkowych znajdziemy także możliwość ubezpieczenia OC na wypadek szkód:

 • wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu;
 • powstałych w wyniku przekazania przedmiotu lub usługi do używania odbiorcy;
 • wyrządzonych przez podwykonawców;
 • powstałe w wyniku organizacji imprezy;
 • powstałych przez wadliwość wyprodukowanych rzeczy;
 • w środowisku;
 • powstałych poza terytorium Polski.

Jeśli obie strony nie umówią się inaczej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarte na rok, a jego suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 tysięcy złotych. Ochrona ubezpieczeniowa nie rozpocznie się wcześniej niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Umowa wygasa z momentem wyczerpania sumy gwarancyjnej przez wypłatę świadczeń równych jej wysokości.

Ubezpieczenia techniczne – co chronią?

Ubezpieczeniem technicznym można objąć sprzęt elektroniczny, maszyny i urządzenia budowlane, prace budowlano-montażowe, maszyny i urządzenia na wypadek awarii. Jeśli przedsiębiorca prowadzi prace budowlane, ochrona ubezpieczeniowa będzie trwała do momentu zakończenia kontraktu. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych jest idealne dla ich właścicieli, którzy obawiają się o uszkodzenie sprzętu przemieszczającego się między różnymi pracami budowy. Sprzęt elektroniczny powinny przede wszystkim ubezpieczyć osoby, które są właścicielami firm z branży technologicznych, ale nie tylko – ubezpieczenie może być również dostosowane do innych przedsiębiorców.

Dla kogo jest ubezpieczenie utraty zysku?

Jest ona dedykowana dla osób, które chcą ubezpieczyć wartość utraconego zysku brutto, jaki powinien zostać osiągnięty przez sprzedawanie towarów i usług oraz wytwarzanie produktów, jeśli działalność gospodarcza nie zostanie zawieszona w bezpośrednim skutku szkody w mieniu. Szkoda ta powinna być objęta ubezpieczeniem mienia – oczywiście z zastrzeżeniem wyłączeń. Suma odszkodowania jest ustalana na podstawie zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym.

Czy można ubezpieczyć mienie w transporcie?

Aviva oferuje ubezpieczenie mienia w transporcie:

 • krajowym;
 • międzynarodowym;
 • oraz ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie krajowym.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, które jest przewożone na ryzyko ubezpieczonego w transporcie krajowym drogą lądową, powietrzną, wodnymi drogami śródlądowymi lub przesyłane pocztą. W przypadku transportu międzynarodowego, suma ubezpieczenia może ulec podwyższeniu przez policzenie kosztów opłat celnych. Na stronie internetowej Avivy dostępne są odpowiednie wnioski do wypełnienia.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz