lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenie majątku firmy w Concordii | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenie majątku firmy w Concordii

Ubezpieczenia majątkowe Concordii oferują zabezpieczenie mienia różnych przedsiębiorstw na wypadek rozmaitych zdarzeń losowych. Właściciele firm mają do wyboru trzy rodzaje ubezpieczeń majątkowych, aby mogli wybrać właściwą dla swojej działalności i swojego mienia ochronę majątkową. Przed ostatecznym wyborem ubezpieczenia dla firmy właściciel przedsiębiorstwa powinien się zastanowić, jakie ubezpieczenie od ryzyk będzie mu potrzebne i jakie szkody, które najczęściej występują, mogą dotknąć także jego.

Concordia Biznes

Ten model ubezpieczenia jest skierowany do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą różne formy działalności gospodarczej – nie istnieją żadne wymogi w tej kwestii. Ubezpieczenie majątku Concordia Biznes jest dedykowane dla przedsiębiorców, których firma w poprzednim roku nie przekroczyła 5 milionów złotych obrotu. Suma ubezpieczenie mienia na wypadek pożaru nie może przekraczać 5 milionów złotych.

Concordia dla klientów, którzy wykupują ubezpieczenie Concordia Biznes, proponuje Ochronę Prawną Wierzytelności, czyli gwarancję pomocy w przypadku niewypłacalności kontrahenta oraz porady windykacyjne, kiedy trzeba będzie dochodzić należności. Ubezpieczony może skorzystać z usług zawodowej kancelarii prawnej oraz profesjonalnej firmy windykacyjnej.

Z umową ubezpieczenia Concordia Biznes przedsiębiorca dostaje zabezpieczenie finansowe na wypadek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych;
 • kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych;
 • uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia sprzętu elektronicznego;
 • wyrządzenia szkody osobowej lub rzeczowej trzeciej osobie w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia;
 • przewozu w kraju własności przedsiębiorcy;
 • oraz wspomnianą już Ochronę Prawną Wierzytelności.

Przedsiębiorca po popisaniu umowy nie może spóźnić się z opłaceniem składki lub jej pierwszej raty, ponieważ nie wniesienie tej opłaty w terminie skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy przez Concordię.

Concordia Profit

W przeciwieństwie do ubezpieczenia Concordia Biznes, model ubezpieczenia Concordia Profit nie ma wymagań odnośnie wartości majątku przedsiębiorcy ani nie określa maksymalnego przychodu z działalności.

Concordia Profit posiada szerszy zakres ochrony niż Concordia Biznes. W tym ubezpieczeniu dodatkowo właściciel firmy otrzymuje zabezpieczenie finansowe:

 • maszyn i urządzeń podczas eksploatacji, napraw, remontów, demontażu, transportu w zakładzie;
 • maszyn i urządzeń elektrycznych, które obejmuje dodatkowo ochrona finansowa na wypadek szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego;
 • rzeczy w przewozie nie tylko krajowym, ale również zagranicznym i międzynarodowym.

Concordia Profit jest dedykowane bardzo wymagającym właścicielom firm, którzy obawiają się o stratę swojego wartościowego sprzętu, mają związek z transportem zagranicznym lub międzynarodowym, w pracy korzystają z własnych maszyn i urządzeń – np. na terenie budowy, z czym związany jest kolejne ubezpieczenie Concordii.

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

Jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które będzie chroniło finansowo ubezpieczonego przedsiębiorcę na wypadek zdarzeń losowych podczas prac budowlano-montażowych. Właściciel firmy może mieć bardzo kompetentnych pracowników, ale nikt nie ustrzeże się przed nieprzewidzianą awarią maszyny, która może spowodować szkody. Celem tego ubezpieczenia Concordii jest zminimalizowanie ryzyka przestojów w pracy, które mogłyby spowodować straty finansowe dla firmy wykonującej zlecenie.

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych jest skierowane do osób fizycznych, prawnych oraz do jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, a jednocześnie są wykonawcami robót budowlanych i montażowych. Zabezpieczenie finansowe może objąć:

 • inwestycję, która jest w budowie, może być to dom, ale również inny budynek,
  katastrofę budowlaną (rozumianą jako nieprzewidziane i gwałtowne uszkodzenie, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego);
 • ryzyko, które jest związane z prowadzeniem robót budowlanych i montażowych, np. zawalenie się budynku;
 • obiekty budowlane włącznie z materiałami, sprzętem i wyposażeniem, zapleczem oraz maszynami budowlano-montażowymi.

Suma ubezpieczenia powinna być dostosowana do wartości kontraktu inwestycyjnego – przedsiębiorca może zlecić obliczenie wartości inwestycji operatorowi szacunkowemu towarzystwa ubezpieczeniowego. Inna suma ubezpieczenia obowiązuje dla obiektów budowlanych, maszyn montażowych, innego sprzętu i wyposażenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do lustracji powyżej wymienionych, aby właściwie ocenić ryzyko ubezpieczeniowe.

W zakresie rozszerzonym mienie przedsiębiorcy może także zostać ubezpieczone na wypadek kradzieży z włamaniem i rozboju, przy czym muszą być spełnione odpowiednie warunki zabezpieczeń mienia przez ubezpieczonego.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz