lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Jakie są rodzaje ubezpieczeń dla firm? | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Jakie są rodzaje ubezpieczeń dla firm?

Przedsiębiorcy nie są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami – tylko przedstawiciele niektórych profesji objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności w związku tym, że ich działalność stwarza zwiększone ryzyko wyrządzenia komuś szkody rzeczowej lub osobowej.

W takim przypadku ubezpieczyciel pokrywa koszt odszkodowania dla poszkodowanej osoby trzeciej lub z tytułu jej zniszczonego mienia. Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną również szkody, które mogą powstać na osobie trzeciej lub jej własności w związku z posiadaniem przez przedsiębiorcę pewnego mienia – np. obiektu sportowego. Taki jest wariant podstawowy ubezpieczenia – towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne klauzule dodatkowe, o których pisaliśmy w tym artykule. Jakie istnieją jeszcze inne możliwości ubezpieczeń dla firm?

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu kontraktu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej kwoty w sytuacji, w której podmiot (który jest objęty gwarancją) nie wykonał należycie lub w ogóle nie wykonał zobowiązania, które było określone w zabezpieczonej gwarancją umowie. Suma gwarancyjna zwykle nie jest wyższa niż 10% wynagrodzenia, które miałoby zostać wypłacone za dopełnienie warunków umowy zabezpieczonej gwarancją.

Gwarancja może obejmować:

 • należyte wykonanie zobowiązania,

 • zapłatę wadium,

 • właściwe usunięcie wad lub usterek,

 • należyte wykonanie umowy lub usunięcie wad.

Ubezpieczenie to obowiązuje od dnia podpisania umowy lub od dnia rozpoczęcia zlecenia do dnia jego zakończenia. Ubezpieczyciel może też wymagać zabezpieczeń roszczeń zwrotnych. Może to być m.in.: hipoteka, zastaw na prawach, poręczenie osoby fizycznej lub prawnej.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwiększa wiarygodność wykonawcy jako biznesowego partnera.

Jak firma może ubezpieczyć swój majątek?

Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie majątku dla różnych firm. Aviva proponuje ubezpieczenie majątku małych i średnich firm oraz korporacji, natomiast do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw oferowanego przez Allianz może przystąpić firma, która zgłosi do ubezpieczenia mienie, którego wartość przekracza 10 mln złotych.

Ubezpieczenie majątku firmy może obejmować:

 • mienie na wypadek ognia i innych wydarzeń losowych,

 • mienie takie jak: sprzęt elektroniczny, maszyny i urządzenia budowlane podczas składowania i przemieszczania na terenie budowy lub na wypadek awarii,

 • środki obrotowe,

 • ogrodzenia i wiaty,

 • wartości pieniężne

 • mienie firmy w transporcie.

Dzięki licznym klauzulom dodatkowym można elastycznie dopasować ubezpieczenie majątku firmy do potrzeb swojego przedsiębiorstwa.

Jak przedsiębiorca może ubezpieczyć swoich pracowników?

W kwestii ubezpieczeń dla pracowników właściciel firmy ma kilka opcji: ubezpieczenie grupowe z możliwością kontynuacji, pracowniczy program emerytalny i NNW dla pracowników.

 • Grupowe ubezpieczenie pracowników – nieobowiązkowe, ale powszechnie spotykane w firmach, które dbają o dobrą politykę w stosunku do swoich pracowników. Zwykle tańsze niż indywidualne ubezpieczenie na życie i z szerszym zakresem ochrony jest dobrą alternatywą ubezpieczeniową. Pracodawca powinien zapewnić również pracownikom możliwość kontynuacji warunków ubezpieczenia po odejściu z firmy – taką opcję można uzgodnić z towarzystwem ubezpieczeniowym.

 • Pracowniczy Program Emerytalny – to często forma ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Ubezpieczony ma gwarancję nie tylko gromadzenia kapitału na cele emerytalne, ale również ma zapewnioną ochronę np. na wypadek skutków nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie zostanie wypłacone rodzinie pracownika w przypadku jego przedwczesnej śmierci, a jeżeli dożyje on końca okresu ubezpieczeniowego, zostaną mu wypłacone zgromadzone środki pieniężne. Głównym celem tej formy ubezpieczenia jest długoterminowe inwestowanie. Przykładowo: Towarzystwo Ubezpieczeniowe Aviva oferuje cztery ubezpieczeniowe fundusze:

  • Fundusz Obligacji PPE,

  • Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE,

  • Fundusz Zrównoważony PPE,

  • Fundusz Akcji PPE.

 • Ubezpieczenie NNW pracowników – oczywiście nie jest obowiązkowe, ale warto zakupić takie ubezpieczenie, które będzie zapewniało wypłatę odszkodowania z tytułu poniesienia szkody w wyniku wypadku przy pracy. Ubezpieczenie NNW dla pracowników może obejmować śmierć ubezpieczonego, śmierć współubezpieczonych oraz trwały uszczerbek na zdrowiu, a także inne zdarzenia losowe – zakres ochrony zależy od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Alternatywą dla tej polisy może być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, które zapewnia wypłatę odszkodowania pracownikowi, który poniósł szkodę podczas wykonywanej pracy.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz